ReadyPlanet.com
dot
dot
Web-Board M.T.Broker
dot
bulletกระดาน สนทนา เอ็ม.ที.
dot
ความรู้เรื่อง การประกันภัย
dot
bulletประกันชีวิต
bulletประกันภัย ภาคบังคับ พ.ร.บ.
bulletประกันภัย รถยนต์
bulletประกัน อัคคีภัย
bulletประกัน อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
bulletประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
bulletประกัน อุบัติเหตุ เดินทาง
bulletประกัน ความรับผิด สาธารณะ
bulletประกัน อิสรภาพ (ผู้ต้องหา)
bulletประกันภัย ผู้โดยสาร เรือ
bulletประกันภัย โจรกรรม
bulletประกันภัย สำหรับ เจ้าบ้าน
bulletประกันภัย ทางทะเล และ ขนส่ง
bulletประกันภัย สำหรับ ผู้บริหาร
bulletประกัน สุขภาพ
bulletประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์
bulletประกันภัย สินเชื่อทางการค้า
bulletประกันภัย ทางวิศวกรรม
bulletประกันภัย การว่างงาน
bulletบริการ ฟรี ที่ปรึกษาประกันภัย
bulletบริการ ฟรี อบรมขับขี่ปลอดภัย
dot
เว็บลิงค์ เพื่อสังคม
dot
bulletมูลนิธิ เมา ไม่ขับ
bulletเตือนภัย พยากรณ์ อากาศ
bulletร่วมด้วย-ช่วยกัน 1677
dot
เว็บลิงค์ พลังงาน ทดแทน
dot
bulletความรู้ สำหรับรถยนต์ ติดตั้งแก็ส
dot
เว็บลิงค์ สบาย สบาย
dot
bulletอ่านข่าว กับ นสพ.สยามธุรกิจ
bulletรับสมัคร รายได้เสริม ตัวแทน ประกันภัย ประกันชีวิต ฟรี


แลกลิงก์


ประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์

 

ประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์ product liability insurance

หมายถึง การประกันภัยความรับผิดต่อผู้บริโภค ซึ่งผู้ผลิต หรือ ผู้ประกอบการ และ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า จะต้องรับผิด ตามกฎหมาย ของแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ได้ออกกฎหมาย พ.ร.บ ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551  มีผลบังคับใช้ 20 กุมภาพันธ์ 2552

ผู้ที่ต้องรับผิดตามกฎหมาย

1.ผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างให้ผลิต

2.ผู้นำเข้า

3.ผู้ขายสินค้าที่ไม่สามารถระบุตัวผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้าได้

4.ผู้ซึ่งใช้ชื่อ ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายข้อความ หรือแสดงด้วยวิธีการใดๆอันมีลักษณะที่จะทำให้เกิดความเข้าใจได้ว่าเป็นผู้ผลิต ผู้ว่าจ้างให้ผลิต หรือผู้นำเข้า

ความรับผิดของผู้ประกอบการ

1.ผู้ประกอบการทุกคนต้องร่วมกันรับผิดต่อผู้เสียหายใน ความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย และสินค้านั้นได้ มีการขายให้แก่ผู้บริโภคแล้ว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ตาม

2.เพื่อให้ผู้ประกอบการต้องรับผิด ผู้เสียหาย หรือผู้มีสิทธิฟ้องคดีแทนต้องพิสูจน์ว่าผู้เสียหายได้รับความเสียหายจากสินค้าของผู้ประกอบการ และการใช้หรือการเก็บรักษาสินค้านั้นเป็นไปตามปกติธรรมดา แต่ไม่ต้องพิสูจน์ว่าความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ประกอบการหรือผู้ใด

การฟ้องคดี

1.ให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สมาคมและมูลนิธิซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้การรับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค มีอำนาจฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายแทนผู้เสียหายได้โดยนำบทบัญญัติเกี่ยวกับการฟ้องและดำเนินคดีแทนตามกฎหมายดังกล่าวมาใช้บังคับโดยอนุโลม

2.การฟ้องและดำเนินคดีแทนผู้เสียหายตามวรรคหนึ่ง ให้ได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นสูงสุด

อายุความ

สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้เป็นอันขาดอายุความเมื่อพ้น 3 ปี นับแต่วันที่ผู้เสียหายรู้ถึงความเสียหาย และรู้ตัวผู้ประกอบการต้องรับผิด หรือเมื่อพ้น 10 ปี นับแต่วันที่มีการขายสินค้านั้น

ความคุ้มครอง กรมธรรม์ความรับผิดผลิตภัณฑ์

บริษัทผู้รับประกันภัยจะชดใช้ในนามผู้เอาประกันภัยสำหรับจำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมายซึ่งทำให้ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

1.เสียชีวิต บาดเจ็บต่อร่างกาย หรือเจ็บป่วย

2.สูญเสีย หรือได้รับความเสียหายทางกายภาพต่อทรัพย์สิน

3.ค่าใช้จ่ายทางด้านกฎหมาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ(โดยความยินยอมของผู้เอาประกัน)

ข้อมูล ที่ใช้สำหรับทำประกันภัย

1.ชื่อผู้เอาประกันภัย (รวมทั้งบริษัทในเครือ)

2.ที่อยู่ผู้เอาประกันภัย และ เว็บไซต์ (ถ้ามี)

3.ประเภทของการประกอบธุรกิจของท่าน

4.ปีที่เริ่มก่อตั้งดำเนินธุรกิจของท่าน

5.ธุรกิจของท่านเป็น (เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือผู้แทนจำหน่าย)

6.ผู้เอาประกันภัย มีสาขา กิจการร่วม สำนักงานตัวแทน อยู่ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา/แคนนาดา หรือไม่

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย

ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงภัย เช่น. ประเภทสินค้า ยอดขาย ขอบเขตอำนาจศาล อาณาเขตที่คุ้มครอง

สนใจ ทำประกันภัย หรือ ปรึกษาโปรดติดต่อ 02-1573109 หรือ 086-3240315

หรือ บันทึกข้อมูลสั่งซื้อ ของท่านผ่านหน้า เว็บไซต์ ได้ทันที ครับCopyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์บริการประกันภัย เอ็ม.ที.โบรกเกอร์ ขอขอบพระคุณท่าน ที่สั่งซื้อ ประกันภัย และ เยี่มชม เว็บไซต์ ของเรา