ReadyPlanet.com
dot
dot
Web-Board M.T.Broker
dot
bulletกระดาน สนทนา เอ็ม.ที.
dot
ความรู้เรื่อง การประกันภัย
dot
bulletประกันชีวิต
bulletประกันภัย ภาคบังคับ พ.ร.บ.
bulletประกันภัย รถยนต์
bulletประกัน อัคคีภัย
bulletประกัน อัคคีภัย ที่อยู่อาศัย
bulletประกัน อุบัติเหตุ ส่วนบุคคล
bulletประกัน อุบัติเหตุ เดินทาง
bulletประกัน ความรับผิด สาธารณะ
bulletประกัน อิสรภาพ (ผู้ต้องหา)
bulletประกันภัย ผู้โดยสาร เรือ
bulletประกันภัย โจรกรรม
bulletประกันภัย สำหรับ เจ้าบ้าน
bulletประกันภัย ทางทะเล และ ขนส่ง
bulletประกันภัย สำหรับ ผู้บริหาร
bulletประกัน สุขภาพ
bulletประกันภัย ความรับผิดผลิตภัณฑ์
bulletประกันภัย สินเชื่อทางการค้า
bulletประกันภัย ทางวิศวกรรม
bulletประกันภัย การว่างงาน
bulletบริการ ฟรี ที่ปรึกษาประกันภัย
bulletบริการ ฟรี อบรมขับขี่ปลอดภัย
dot
เว็บลิงค์ เพื่อสังคม
dot
bulletมูลนิธิ เมา ไม่ขับ
bulletเตือนภัย พยากรณ์ อากาศ
bulletร่วมด้วย-ช่วยกัน 1677
dot
เว็บลิงค์ พลังงาน ทดแทน
dot
bulletความรู้ สำหรับรถยนต์ ติดตั้งแก็ส
dot
เว็บลิงค์ สบาย สบาย
dot
bulletอ่านข่าว กับ นสพ.สยามธุรกิจ
bulletรับสมัคร รายได้เสริม ตัวแทน ประกันภัย ประกันชีวิต ฟรี


แลกลิงก์


ประกันภัย การว่างงาน

 


การประกันภัยการว่างงาน

ความคุ้มครอง : ให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยที่เป็นลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด หรือนายจ้างปิดกิจการ และได้รับค่าชดเชยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานแล้ว

ผู้เอาประกันภัย หมายถึง ลูกจ้างซึ่งตกลงทำงานให้แก่นายจ้างโดยได้รับเงินเดือนประจำที่ได้ ระบุไว้ในหน้าตาราง กรมธรรม์ฯ และเป็นพนักงานประจำของ นายจ้างไม่น้อยกว่า 180 วันติดต่อกัน

นายจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงรับบุคคลลูกจ้างเข้าทำงานโดยจ่ายค่าจ้างให้และต้องเป็น นายจ้างที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ฯ

ค่าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้บุคคลผู้เอาประกันภัยเพื่อเลิกจ้างนอกเหนือจาก เงินประเภทอื่นที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย

หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
เมื่อผู้เอาประกันภัยถูกเลิกจ้างจากนายจ้าง ต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าและต้องส่งมอบเอกสารหลักฐานต่อไปนี้ให้บริษัท ดังนี้
 • 1. แบบฟอร์มการเรียกร้อค่าทดแทน
 • 2. หนังสือบอกกล่าวการเลิกจ้างหรือปิดกิจการของนายจ้าง
 • 3. หลักฐานการได้รับค่าชดเชยการเลิกจ้างจากนายจ้าง
 • 4. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
 • 5. เอกสารอื่น ๆ ที่บริษัทร้องขอตามความจำเป็น
  การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัย
  คำนวณจากเงินเดือนประจำปัจจุบัน ณ วันที่ทำประกันภัยไม่เกิน 50,000 บาท จำนวนเงินเอาประกันภัย = ½ ของเงินเดือนประจำปัจจุบัน x 3
  อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยการว่างงาน
  อัตราเบี้ยประกันภัย
  ขั้นต่ำ 2% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  ขั้นสูง 15.00% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


Copyright © 2010 All Rights Reserved.
ศูนย์บริการประกันภัย เอ็ม.ที.โบรกเกอร์ ขอขอบพระคุณท่าน ที่สั่งซื้อ ประกันภัย และ เยี่มชม เว็บไซต์ ของเรา